Kontakt


Adres

SIGMATEQ POLSKA

Stalowe Bariery Ochronne

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny, lub o skorzystanie z formularza kontaktowego zamieszczonego obok.

Siedziba:
ul. Ostatnia 49, 60-102 Poznań

NIP 644 222 42 25

Biuro Handlowe / Magazyn:
ul. Klonowa 20, 62-002 Suchy Las k. Poznania
tel. 728 938 061
E-mail: biuro@sigmateq.pl
Telefon: +48 728938067
FAX: +48 (61) 65 666 86

Biuro Handlowe / Magazyn:
ul. Turystyczna 13, 20-207 Lublin
tel. 728 938 079
E-mail: tmendel@sigmateq.pl

Biuro Handlowe / Magazyn:
ul. Hutnicza 24, 81-061 Gdynia
tel. 503 157 330 lub 504 054 740
E-mail: pbartosiewicz@sigmateq.pl

Biuro Handlowe Katowice:
tel. 728 938 067
E-mail: iswierczynska@sigmateq.pl

 

Zadaj pytanie

  Polityka Prywatności
  W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) Pani/Pana danych osobowych jest SIGMATEQ POLSKA ul. Ostatnia 49 , 60-102 Poznań, adres poczty elektronicznej biuro@sigmateq.pl
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez Administratora Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  Kategorie danych przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, email, miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania, adres itp.
  Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem osobiście lub za pośrednictwem telefonu lub e-maila wskazanych powyżej.
  W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody (w szczególności zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych) przetwarzanie odbywać się będzie wyłącznie w celu i zakresie objętym zgodą. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak efekty pracy, sytuacja ekonomiczna, zdrowie, preferencje osobiste, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja oraz przemieszczenie się. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie.
  Administrator zapewnia zgodną z RODO i mającymi zastosowanie przepisami prawa krajowego realizację praw osób, których dane dotyczą:
  1) prawa dostępu do danych,
  2) prawa do bycia informowanym,
  3) prawa do poprawiania danych,
  4) prawa do ograniczenia przetwarzania danych,
  5) prawa do usuwania danych („prawa do bycia zapomnianym”),
  6) prawa do przenoszenia danych;
  7) prawa do wniesienia sprzeciwu
  Ochrona danych osobowych realizowana jest poprzez zabezpieczenia organizacyjne, fizyczne, oprogramowanie systemowe, aplikacje oraz użytkowników proporcjonalne i adekwatne do ryzyka naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych. Firma będzie wdrażać odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zbierane i przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten dotyczy również okresu przechowywania danych osobowych.